Iesniegto darbu saraksts

Izdevuma nosaukums / iesniegšanas datums / izdevuma izmērs, apjoms / plānotie darbi.
  1. Zinātnisko rakstu krājums "Comparative Studies. Cemeteries in Cross-border Regions". / 31.03.2015., B5, ~100 lpp., makets, tipogrāfijas druka
  2. Zinātnisko rakstu krājums "Kultūras studijas. VII". / 28.04.2015., B5, ~250 lpp., makets, tipogrāfijas druka
  3. Komparatīvistikas almanahs Nr. 7 (36). Cilvēks literatūrā un kultūrā. / 29.04.2015., A5, ~300 lpp., makets, "Saules" druka
  4. V. Segliņš. Dārgakmeņi un rotakmeņi. / A5, ~140 lpp., tipogrāfijas druka
  5. V. Segliņš. Maizes ražošana. / A5, ~290 lpp., tipogrāfijas druka
  6. O.Papsujevičs, J.Pokulis. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis (atkārtots un papildināts izdevums; elektronisks izdevums). / 19.05.2015., A5, 490 lpp., makets
  7. DU 2014.g. zinātniskās darbības pārskats. / 16.06.2015., A5, 48 lpp., makets, "Saules" druka
  8. Journal of Teacher Educations for Sustainability, Vol. 17-1. / 10.07. un 26.08.2015., ~80 lpp., makets


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 27.08.2015 | Drukāt