Iesniegto darbu saraksts

Izdevuma nosaukums / iesniegšanas datums / izdevuma izmērs, apjoms / plānotie darbi.
  1. I.Kačāne. "Oskars Vailds. Latvijas oskariāna". / 23.09.2015., B5, ~350 lpp., makets, tipogrāfijas druka
  2. Zinātnieku biobibliogrāfija. LZA akadēmiķis, prof., Dr. biol. Arvīds Barševskis. / 29.09.2015., A5, ~130 lpp., makets, "Saules" druka
  3. Journal of Teacher Educations for Sustainability, Vol. 17 (2). / 26.10.2015., B5, ~130 lpp., makets
  4. Zinātnisko rakstu krājums "Valoda-2015". / 27.10., 2.11.-13.11., 20.11.2015., A5, ~400 lpp., makets, tipogrāfijas druka
  5. Discourse and Communication for Sustainable Education, Vol. 6. / 28.10.2015., B5, ~140 lpp., makets
  6. Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress "Dzīvā dzīve. Aspazija - Rainis - 150". Programma un tēžu krājumi. / A5, makets, "Saules" druka
  7. V. Zahars. "Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija". Mācību līdzeklis. / 11.11.2015., A5, ~80 lpp., makets, "Saules" druka
  8. Zinātnisko rakstu krājums "Vēsture: avoti un cilvēki", 19. sēj. / 12.11., 17.11. un 21.11.2015., A5, ~400 lpp., makets, tipogrāfijas druka


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 25.11.2015 | Drukāt